REPTIELENOPVANG ZWANENBURG

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 31 DECEMBER 2021

 

 

 

 

 

INHOUD                                                                                                                         Pagina

 

 

 

VERKLARING                                                                                                    2 - 3

BALANS                                                                                                              4 - 5

WINST- EN VERLIESREKENING                                                                          6

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING                       7 - 8

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021                               9

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021           10

 

 

Het bestuur van de Reptielenopvang Zwanenburg Zwanenburgdijk 493

1161 NX ZWANENBURG

 

Nieuw-Vennep, 30 april 2022

 

 

Geacht bestuur,

 

1.         VERKLARING

 

Opdracht

 

Ingevolge uw opdracht heb ik het financieel verslag 2021 van Stichting Dierenhulpdienst Nederland h/o Reptielenopvang Zwanenburg te Zwanenburg samengesteld op basis van de door verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

 

 

Werkzaamheden

 

Wij hebben onze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaar- heid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

 

 

Bevestiging

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

 

 

 

2.1            Doelstelling van de stichting;

 

  • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.
  • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en
  • In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden
  • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden
  • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft
  • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep
  • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het

.

 

2.2            Bestuur

 

In de verslagperiode bestond het bestuur uit de voorzitter J. Oudhoff, secretaris R.J. Dumont en penningmeester M. Boerop.

 

 

2.3            Overige informatie

 

De stichting is in 2010 opgericht met de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland maar treed naar buiten onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 50607405. De Stichting heeft de ANBI status, het RSIN nummer is 822832781.

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

 

 

Hoogachtend

B&B administraties en belastingen

 

(Na winstbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 

 

 

 

 

 

31-12-2021

 

31-12-2020

ACTIVA

 

 

 

MATERIELE VASTE ACTIVA

 

 

 

-Verbouwing verblijven

19 700

 

4 828

-Inventaris

2 004

 

2 470

 

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

 

21 704

 

 

7 298

TOTAAL VASTE ACTIVA

21 704

 

7 298

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

-Voorraden

-Debiteuren

- 4 973

 

- 7 718

-Overige vorderingen en overlopende activa

1 853

 

4 000

 

 

6 826

 

 

11 718

Liquide middelen

26 423

 

11 595

 

 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

 

 

33 249

 

 

 

23 313

 

TOTAAL ACTIVA

 

54 953

 

 

30 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-2021

 

31-12-2020

PASSIVA

 

 

 

STICHTINGSVERMOGEN

 

 

 

-Overige reserve

26 176

 

30 130

 

26 176

 

30 130

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

26 176

 

30 130

 

VOORZIENING

Vooruitontvangen subsidie

 

 

28 500

 

 

 

-

 

TOTAAL VOORZIENING

 

28 500

 

 

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

-Crediteuren

-Overige schulden en overlopende passiva

278

-

 

481

-

 

 

278

 

 

481

TOTAAL PASSIVA

54 953

 

30 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 01 JANUARI 2021 TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

 

 

 

 

31-12-2021

 

31-12-2020

Inkomsten

97 151

 

96 087

Inkoopkosten

( 23 514)

 

( 13 527)

 

Opbrengsten

 

73 637

 

 

82 560

 

Vrijwilligers- en overige vergoeding

 

9 897

 

 

9 765

Huisvestingskosten

30 114

 

28 524

Afschrijvingen

1 195

 

387

Vervoerskosten

24 294

 

17 968

Overige lasten

11 795

 

7 937

 

Som der lasten

 

77 296

 

 

64 582

 

Resultaat voor financiële lasten

 

( 3 659)

 

 

17 978

 

Financiële(baten)/ lasten

 

296

 

 

322

 

Resultaat financiële (baten) & lasten

 

296

 

 

322

 

Resultaat

 

( 3 955)

 

 

17 655

 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

 

Reptielenopvang Zwanenburg is een stichting met haar statutaire vestigingsplaats Zwanenburg.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

 

Algemeen

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Materiële vaste activa

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische uitgaafprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur of wanneer lager, de marktwaarde.

 

 

Vorderingen

 

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

 

Algemeen

 

Met inachtneming van de vorenstaande waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen. Hierbij worden winsten verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd en verliezen in het jaar waarin deze worden geconstateerd.

 

Afschrijvingen

 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs:

 

Inventaris                                                : 20%

 

 

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig.

.

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 

 

VASTE ACTIVA

 

Materiële vaste activa

 

Boekwaarde 31-12-2020

Aanschaf

 

Afschrijving

 

Boekwaarde 31-12-2021

Verbouwing verblijven

4 828

15 600

729

19 700

Inventaris

2 470

-

466

2 004

 

7 298

15 600

1 195

21 704

 

Er is in 2020 gestart met de verbouwing van de verblijven, door Corona is dit vertraagd, eind 2021 weer opgestart en in 2022 zal het afgerond worden. Afschrijving over de verbouwing vindt plaats in 10 jaar.

 

LIQUIDE MIDDELEN

 

 

2021

 

2020

Kas

323

 

300

Bank

26 100

 

11 295

 

 

26 423

 

 

11 595

 

 

STICHTINGSVERMOGEN

 

 

 

 

overige reserves

2020

 

2019

stand per 01 januari Uitgekeerd dividend Resultaat boekjaar

12 475

- 17 655

 

12 095

- 380

 

30 130

 

12 475

 

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG

 

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2021

 

Inkomsten

 

 

2021

 

2020

Verkopen voer

17 160

 

15 447

Uitgevoerde ritten

43 985

 

58 192

Ontvangen donaties

12 565

 

9 630

Ontvangen afstandvergoeding

20

 

85

Ontvangen subsidie (o.a. Dierenlot en DOA)

23 367

 

12 503

Overige ontvangsten

54

 

231

 

97 151

 

96 087

 

 

 

 

 

Overige lasten

2021

 

2020

Reis- en verblijfkosten

39

 

423

Telefoon- en internetkosten

1 373

 

1 273

Automatiseringskosten

1 108

 

916

Kantoorkosten

1 671

 

1 416

Verzekeringskosten

1 942

 

1 448

Overige- en algemene kosten

5 661

 

2 462

 

11 795

 

7 937

 

 

Toelichting vrijwilligers

 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die conform art. 4 van de statuten geen vergoeding ontvangen. De chauffeurs ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. Er zijn geen personen in dienst van de stichting.